Strona głównaUncategorizedJesteś ze Szczecina i chcesz zostać pedagogiem? Sprawdź ofertę Collegium Balticum!

Jesteś ze Szczecina i chcesz zostać pedagogiem? Sprawdź ofertę Collegium Balticum!

Pedagogika Szczecin

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwala zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Najlepsze Studia Podyplomowe w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim.

Specjalistyka związana z dietetyką

Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest w dzisiejszych czasach bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych powiązanych z żywnością i żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto jest zainteresowany zasadami zdrowego żywienia i chciałby zostać wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

STUDIA MAGISTERSKIE

Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem dyplomu drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na bezpieczeństwie wewnętrznym Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji zdobytych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby rzetelne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają następujące specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te podnoszą w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to następujące specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy zostać absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje przynajmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa lub trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako pojedyncze zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do uczenia informatyki. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do uczenia takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program obejmuje obszary dotyczące analizowania przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku przebiegają pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do podejścia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Celem studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kierunku skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w owym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacji, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia nabycie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kierunek z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu kluczowych dziedzin zarządzania projektami, a także praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to poniższe kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na profesjonalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których zadaniem jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów i imprez masowych, – firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach sprzedaży środków ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, albo jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy pragną uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców czynów przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych oraz innych organizacjach.
Zakres tematyczny studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
 • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- kwestie współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi znalezienie pracy w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Przyrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą studentów w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogątakże tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, lub innych. Program został zaprojektowany tak, by dostarczać zasobów wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie jest przygotowaniem do pracy w roli coacha i mentora, z uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, przedszkola i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także konsultowaniem w zakresie wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia te przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane w czasie zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kurs ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacji (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wspierania dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym programie studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Studenci pogłębiają znajomość zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, włączając w to psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic, a także dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu oraz asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli mających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest także poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacji, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć i warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako strategia przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing z zarządzaniem w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Tematyka zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej i chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętności stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje wymagane dla działalności dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, w zgodzie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To kolejny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, a także zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowania więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Słuchacze zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych i emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych kłopotów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dozajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Słuchacze tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń wzroku. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia nadają też uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego zdaniem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, a także terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020r.). Z myślą o wymienionych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą też gotowi do pracy w placówkach takich jak ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kurs ten jest przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna oraz problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny RP, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • stosunki międzynarodowe: polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki i marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca też do własnych, twórczych poszukiwań i kreowania przekonań mających oparcie na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z zakresu dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa i rodziny,
 • treningi komunikowania.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne